ردیف

رشته تحصیلی

دانلود چارت رشته

دانلود سرفصل

1

مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

 

 

2

مهندسی عمران گرایش سازه